REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO polskie-lajki.pl
 
 • §Określenie Sprzedawcy
 1. Właścicielem sklepu jest Marek Ɲapierała, prowadzący działalność osobową w Poznaniu : NIP 972llʒ7277, REGON ʒ60l96487.
 • §2 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Usługi oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 • §3 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki usługi, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu realizacji.
 4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 • §4 Płatności
 1. Walutą obowiązującą w Sklepie jest złoty polski [PLN].
 2. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 3. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Klient ma do wyboru formy płatności:
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem BLIK (Cinkciarz Pay)
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem Conotoxia sp. z o.o (Cinkciarz Pay)
 • Warunkiem realizacji usługi jest zapłata za jej realizację.
 • §5 Realizacja usług
 1. Potwierdzenie realizacji zamówionej usługi Sklep przesyła na wskazany przez Klienta adres email.
 2. Właściciel dołoży wszelkich starań aby realizowana usługa / kampania reklamowa odbywała się zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
 3. Czas realizacji usługi/kampanii podany na stronie jest czasem uśrednionym, w związku z czym nie może on stanowić podstawy prawnej do składania przez klienta reklamacji.
 4. Średni czas rozpoczęcia realizacji usług to około 6 – 48 godzin od momentu zaksięgowania/autoryzacji płatności.
 5. Średni czas całkowity realizacji danej usługi to 12 – 72 godziny od momentu zaksięgowania/autoryzacji płatności.
 6. Maksymalny czas całkowity realizacji danej usługi może wynieść do 160 godzin.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi gdyby naruszała ona dobra stron trzecich, była nieprzyzwoita bądź niezgodna z przyjętymi ogólnie normami społecznymi.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wywołane przez inne podmioty świadczące w tym samym czasie usługi na rzecz Klienta.
 9. Realizacja usług nie wiąże się z żadnymi kosztami przesyłkowymi.
 10. Realizacja usług jest nieograniczona co do obszaru (lokalizacja).
 11. Realizacja usługi odbywa się pod adres URL (adres www) wskazany przez klienta w polu na stronie produktu, którego transakcja ma dotyczyć.
 12. Dodanie odpowiedniego URL (adres WWW) leży po stronie klienta. Sklep nie odpowiada za błędy klienta – w przypadku dodania błędnego URL, Klient nie może rościć sobie praw do składania reklamacji.
 13. Na każde z zamówień udzielana jest 30 dniowa gwarancja uzupełnienia w przypadku wystąpienia spadków bądź niepełnej realizacji.
 14. Klient akceptuje że, cofnięcie dodanych akcji w postaci lajków/followersów/wyświetleń nie będzie możliwe, jeśli realizacja usługi dobiegła końca czyli w momencie zrealizowania zamówienia, bądź niepełnego zrealizowania zamówienia.
 • §6 Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)
 1. W przypadku niezgodności usługi z umową, Konsument powinien zgłosić do Sklepu niezgodność w najkrótszym możliwym terminie.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie do 14 dni od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 3. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 4. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
 • ponownej realizacji usługi;
 • zamiany usługi na inną w podobnej cenie;
 • obniżenia ceny.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Konsumenta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość ponownej realizacji usługi;
 • charakter wykrytej wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy usługa była wcześniej reklamowana.
 1. Sklep może odmówić żądania Konsumenta dotyczących ponownej realizacji usługi pod warunkiem, że wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;
 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
 • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług dodatkowych świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 • §7 Reklamacje z tytułu rękojmi
 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
 4. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/realizacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 • §8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. art. 38. punkt 1 i 13 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych na odległość świadczonych za wyraźną zgodą konsumenta oraz dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w terminie 14 dni od daty dostarczenia usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
 • oświadczenie można złożyć drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 3. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta.
 4. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • §9 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
  • kontakt poprzez formularz;
  • prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa: kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;
 4. prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.
 5. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;
 6. prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.
 7. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.
 8. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12 pkt 4.
 9. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.
 • §10 Ochrona prywatności
 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.
 • §11 Środki techniczne
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa JavaScript;
 • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
 • §12 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.4

Dlaczego my?

Polskie lajki

Jako jedna z nielicznych firm na rynku oferujemy zakup polskich lajków! Nasze lajki, komentarze i polubienia pochodzą tylko ze sprawdzonych źródeł – żadne fake konta, tylko prawdziwe profile! Z nami wygrasz każdy konkurs na Facebook’u, a Twoje zasięgi poszybują w górę!

Expresowa
realizacja

Większość naszych zamówień realizowana jest automatycznie. Dlatego zakupionymi lajkami możesz cieszyć się już po kilku minutach od złożenia zamówienia. Polskie lajki na Instagram i Facebook mają opóźniony start (do 24 godzin). Oferujemy także możliwość realizacji zlecenia w późniejszym terminie.

Najwyższa
jakość

Wszystkie nasze usługi realizujemy w oparciu o realne konta i sprawdzone sposoby. Brak ryzyka, brak spadków, brak możliwości wykrycia przez algorytmy kanałów social media! Najwyższa jakość w najlepszej cenie!

Bezpieczeństwo

Nasza firma to pełen profesjonalizm i rzetelne usługi. Wszystkie oferowane rozwiązania testujemy na specjalnie przystosowanych do tego kontach – z nami możesz być pewien sukcesu.

Wsparcie 24/7

Masz dodatkowe pytania przed złożeniem zamówienia? Dokonałeś już zakupu i potrzebujesz wsparcia? Nie ma problemu! Nasz Zespół jest zawsze gotowy i chętny do pomocy. Na każde zlecenie staramy się odpowiadać najszybciej, jak to możliwe.

Inne usługi

Nie znalazłeś wśród naszych usług dokładnie tego, czego szukasz? Nic nie szkodzi! Posiadamy własne bazy prawdziwych kont, dlatego jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagający zamówieniom. Odezwij się do nas, opowiedz co Cię interesuje, a my zajmiemy się resztą!

Opinie naszych klientow